Stäket Vino et Cibo

Opening hours

  • Monday: 11.00-22.00
  • Tuesday: 11.00-22.00
  • Wednesday: 11.00-22.00
  • Thursday: 11.00-22.00
  • Friday: 11.00-22.30
  • Saturday: 12.00-22.30
  • Sunday: 12.00-22.30

Address

  • Stora Södergatan 6
  • 222 23 Lund
Phone: 046-2119367