LUND CITYSAMVERKAN

Lund Citysamverkan vill att du som besökare ska känna att city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

Vi arbetar i samverkan mellan handel, besöksnäring, fastighetsägare och Lunds kommun för att stärka city inom olika områden. Vårt arbete handlar om att samla aktörer i Lund city för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete för en mer levande och attraktiv stadskärna.

Vi vill skapa en miljö som är öppen och innovativ och med Lunds unika utbud av caféer, restauranger, butiker, föreningar, rika studentliv, vackra arkitektur och fantastiska historia är vi en plats för hjärtliga möten mellan alla människor.

VISION

Lund city är en öppen, hjärtlig och innovativ plats där hela världen tycker om att mötas.

AFFÄRSIDÉ

I stark samverkan mellan handel, besöksnäring, fastighetsägare och kommun ska Lund city göras mer attraktivt.

Lund city kännetecknas av ett rikt och varierat butiks- och upplevelseutbud med en anda som gynnar företagande. Lund är en öppen, trygg, unik och lättillgänglig stad med goda livskvaliteter.

MÅLBILDER

  • Vi är den drivande och samproducerande länken som initierar satsningar mellan stadens näringsliv, kommun, fastighetsägare och andra intressenter inom stadsutveckling för ett Lund city i världsklass
  • Vi ska skapa tydliga platsidentiteter med attraktiva stråk som binder samman de olika delarna i city
  • Vi ska erbjuda ett genuint och attraktivt utbud av handel, restauranger, caféer, service, kultur och mötesplatser – för alla
  • Det ska vara välkomnande, enkelt, tryggt och ges möjlighet till att se eller göra något nytt när man kommer och vistas i Lund city

FOKUSOMRÅDEN

LEDARSKAP

Inom arbetsområdet ledarskap verkar vi för att skapa en gemensam vision och målbild för stadskärnans utveckling och framtagningen av en citystrategi. Strategin för city tar avstamp i Lund historia och ska binda samman Lund city på flera plan med tex: stråk- och platsidentiteter, tillgänglighet, väl avvägd förtätning, sociala och kulturella sammanhang osv.

STRATEGISK STRÅK- OCH PLATSUTVECKLING

Inom arbetsområdet stråk- och platsutveckling verkar vi för utveckling i samverkan på olika sätt. Det rör tex trygghet och belysning, tillgänglighet, torg- och gatustråk, levande miljöer, innovation och förtätning. Exempel på arbete som genomförs är Kvälls- och nattvandringar, dialogmöten samt uppstart av ett platssamverkansprojekt på Sankt Petri Kyrkogata.

STRATEGISK UTVECKLING

Inom arbetsområde strategisk utveckling arbetar vi på både kort och lång sikt för att skapa bättre förutsättningar för etableringar och delaktighet i aktiviteter och evenemang. Ett exempel på arbete som drivs är att i samarbete med handels- och utvecklingsområden i Lund se över innehåll och skapa inriktningar för att vi ska stärka och komplettera varandra. Det ger oss i stadskärnan en tydligare cityprofil. Vidare verkar vi i frågor för fler etableringar i city, enklare kanaler för etableringsförfrågningar och besöksmätning. Ytterligare så arbetar vi för större samverkan kring aktiviteter och evenemang.

KOMMUNIKATION OCH OPINION

Inom arbetsområde kommunikation och opinion arbetar vi för bättre samordning av informationsflöden samt följer trender inom stadsutveckling. Vi är delaktiga i olika nätverk lokalt, nationellt och internationellt för kompetensutveckling inom stadsutveckling och är med och påverkar vikten av investeringar och utveckling i city via samhällsdebatt och media.

STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER